Przejdź do treści

Dolnicki Piotr (dr)

2022
Dolnicki P., Grabiec M. (2022). The Thickness of Talus Deposits in the Periglacial Area of SW Spitsbergen (Fugleberget Mountainside) in the Light of Slope Development Theories. Land 11 (2), Id. 209. [70 pkt]

 

2019-2021

Kroh, P., Dolnicki, P., Łajczak, A. (2021). Subnival processes and subnival sedimentation mechanisms, the Pamir-Alay Mts., Tajikistan. Land, 10(2), Id. 104. [70 pkt]

Dolnicki, P. (2021). Zmiany morfologii stoków peryglacjalnych na tle zmieniających się warunków
klimatycznych w obszarach polarnych. [W:] G. Formicki i J. Szmańda (red.), Znaczenie badań ścisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk, Prace Monograficzne No. 1048, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 36-46. [20 pkt]

Dolnicki, P. (2020). Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie, Svalbard. Prace Monograficzne Nr 1029, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie., 146 s. ISSN 2450-7865 [80 pkt]

Dolnicki, P. (2020) Wybrane pozostałości osadnictwa związane z zasiedlaniem Arktyki na przykładzie Svalbardu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 14, 192-202 [20 pkt]

Tyrna, D., Gawor, Ł., Marcisz, M., Dolnicki, P. (2019). Zmiany rzeźby terenu pod wpływem zwałowisk pogórniczych w powiecie mikołowskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33 (2), 111-123. [40 pkt]

 

2017-2018

Dolnicki, P. (2018). Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Annales Universittatis Paedagogicum Cracoviensis Studia Geographica, 12, 104-114. [7 pkt] [obecnie 20 pkt]

Gawor, Ł., Dolnicki, P.  (2018). Arctic tourism development with regard to legal regulations and environmental protection. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32 (2), 289-298. [12 pkt] [obecnie 40 pkt]

Gawor, Ł., Dolnicki, P.  (2018). Professor Benedykt Dybowski an outstanding researcher of common natural heritage of Poland, Belarus and Ukraine. [In:] International Scientific Conference: European Neighbourhood Instrumeny Cros-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020, Lviv, PP Kompaniâ Imperial, 25-40.

 

2016

Gawor, Ł., Warcholik, W., Dolnicki, P. (2016). Wykorzystanie doświadczeń międzynarodowych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk odpadów pogórniczych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30 (3), 228-238. [12 pkt] [obecnie 20 pkt]

Dolnicki, P. (2016). Wieloletnia zmarzlina i geomorfologia. [W:] Migała i in. (red.), Polski Svalbardzki Program Śnieżny. Polskie Konsorcjum Polarne, Sosnowiec, 13-14 [5 pkt] [obecnie 20 pkt]